Categories
Coffee Break

65 – Self Illusion

Self Illusion

“What illusion about myself do I entertain?”

– Epictetus