65 – Self Illusion

Share
Self Illusion

“What illusion about myself do I entertain?”

– Epictetus